Personal och metoder

Hos oss arbetar socionomer, beroendeterapeut, jurist och behandlingsassistenter. Vi har även KBT- terapeut, traumaterapeut och psykolog knutna till vår verksamhet. Vi utgår från evidensbaserade metoder, riktlinjer och förhållningssätt: KBT, A-CRA, 12-steg, MI. Vi följer upp och utvärderar med stöd av ORS/SRS.

Vi som arbetar på Framsteget Unga har lång erfarenhet av behandling, myndighetsutövning, samt av utredningar. Vi arbetar för att ta fram individuella lösningar för hållbar förändring.


Genomförandeplan och beteendeanalys

Utifrån vårdplan och ungdomens behov gör vi gemensamt en genomförandeplan och beteendeanalys, där insatserna kan följas upp och utvärderas på ett tydligt sätt. För oss är det viktigt att förstå ungdomens behov utifrån tidigare och nuvarande sammanhang och nätverk, familjerelationer, samt utifrån person. Under den första relationsskapande fasen av placeringen, genomförs därför en kartläggning baserad på risk- och skyddsfaktorer.


Behandling

Den viktigaste bärkraften i behandling och är relationen med den unge. Vi lägger därför mycket kraft där första tiden och fortsättningsvis för att genom trygghet och förutsägbarhet skapa grund för varaktig förändring.

Varje ungdom har en egen kontaktperson med veckovisa samtal för uppföljning och planering. Kontaktpersonen har ett ansvar för att tillvarata ungdomens intressen, hålla kontakt med skola/praktikplats, samt med familj.

Olika faser i behandlingen

Lära känna-fas

Vid en planerad placering har ungdomen först varit på studiebesök hos oss och fått information om hur det fungerar och vilka rutiner och regler vi har.  Första tiden lägger vi mycket tid på att vi ska lära känna varandra. Alla ungdomar har en kontaktperson från dag ett. Vi vill bygga upp ett förtroende för att vi som jobbar här ska kunna vara dem som ungdomarna känner att de kan vända sig till och ta vägledning av.  Första tiden åker vi tillsammans om vi ska någonstans.

Analysfas

Även om faserna går i varandra så fördjupar vi oss här kring beteendens funktion, vad som fungerar och vad som inte gör det, för att sättas samman i en beteendeanalys som också blir en del av genomförandeplanen. Att behandlingen utgår från ungdomens behov och förutsättningar är grundläggande för varaktig förändring.

Behandlingsfas

En av förutsättningarna för en fungerande vardag är att ungdomen kommer upp på morgonen, lägger sig i tid på kvällen och äter regelbundna måltider.  Vi motiverar till att vara med vid matlagning så som en aktivitet och för att lära sig.

Den relation vi byggt från start fortsätter vi att befästa som en förutsättning för att arbeta med förändring, sakta med säkert bygga upp tillit.  Vi vill att ungdomarna ska känna att vi tror på dem, att de har resurser, att det finns möjligheter i deras liv och att förändring kan innebära något positivt.

Varje ungdom har en kontaktperson som följer upp veckan, kommande vecka, trivsel och hur behandlingen fungerar utifrån vårdplan/uppdrag.

Utöver vardagssituationer och dagliga samtal där vi arbetar motiverande och med att förstärka det som fungerar bra, har vi även strukturerade individuella samtal, baserade på vårdplan/beteendeanalys, utifrån våra metoder KBT, A-CRA, Ett Nytt Vägval, 12-steg, MI, MET och neurofeedback. Vi har även föreläsningar och samtal som handlar om värderingar, tankemönster, färdighetsträning, alternativa beteenden, identitet, kort- och långsiktiga konsekvenser, ekonomi, kost och fysisk aktivitet, etc.  Möjlighet finns även till enskilda samtal utifrån psykisk ohälsa. Neuropsykiatrisk utredning ingår om det finns behov av det.

Behandlingen strävar efter att bygga på mer av de resurser och prosociala aktiviteter och relationer som ungdomen har, öka självständighet, att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer.

Vidmakthållandefas

När ungdomen uppnår en allt större stabilitet i sin livssituation, fortsätter vi att stödja och upprätthålla de förändringar som gjorts mot en större självständighet utifrån individuella förutsättningar.

 

Våra metoder

KBT och A-CRA

Vi förstår beteenden utifrån den funktion de fyller. Vår behandling utgår från inlärningsteori och beteendeterapeutiska insatser. Med stöd av KBT och A-CRA, ger vi förutsättningar att lära nya färdigheter  och strategier, samt att och stärka resurser inom kommunikation, känsloreglering, beteendemönster, relationer, fritid, etc.

Kriminalitet

Vi kartlägger och arbetar med värderingar, tankemönster, självbild, strategier och alternativa beteenden, som ett del i förändringsarbetet.

Begynnande missbruk

Med stöd av 12-steg Stora Boken/Recovery Dynamics arbetar vi med att ungdomen ska kunna förstå sig själv, sina problem och med att hitta nya lösningar.

Neuroscan/neurofeedback

Neurofeedback är ett träningssystem som stödjer förändring i hjärnan på cellnivå. Genom scanning får vi en status på hur hjärnan arbetar. Därefter ett individuellt anpassat program för optimering av hjärnans funktionsnivå. Träningen används framgångsrikt bland annat vid beroendeproblematik, sömnsvårigheter, ångest, ADHD. Vi erbjuder denna träning hos oss på Framsteget Unga.

Livskunskap

Vi föreläser kring viktiga ämnen som sociala färdigheter, kommunikation, tankemönster, värderingar, hälsa, kost, fysisk aktivitet, ekonomi, etc.


Skola, praktik och fritid

Vi har ett nära samarbete med grundskolan Sjöängsskolan i Askersund och Allégymnasiet i Hallsberg för att säkra obruten skolgång.

För vissa ungdomar passar praktik bättre och då försöker vi lösa det. Vi motiverar till och erbjuder möjlighet till fritidsaktiviteter som fotboll, boxning, padel, gymträning, etc.


Utredning

Vi har möjlighet att göra fullständig neuropsykiatrisk utredning genom samarbete med barn- och ungdomsmedicinisk mottagning.


Familjen

Familjen är välkomna hit på besök och vi har möjlighet att erbjuda föräldrastöd på vår öppenvårdsmottagning i Örebro.


Föräldrastöd

Vid vår öppenvårdsmottagning i Örebro erbjuder vi föräldrastöd.